Асоціація українських редакторів . Блог . Редактор книжок . Як отримати коди DOI для книжкових видань? Рекомендації ВД “Академперіодика”

Як отримати коди DOI для книжкових видань? Рекомендації ВД “Академперіодика”

Для книжкових видань запровадження системи DOI надає такі самі переваги, що й для статей у науковій періодиці. Одержати DOI на книгу може видавець, який належно побудував свій вебресурс. Видавець у випадку отримання ідентифікаторів DOI на книги має можливість користуватися усіма сервісами CrossRef, запропонованими для періодичних видань та статей у них. Можливе також надання цифрових ідентифікаторів DOI на окремі частини книг: глави, розділи, підрозділи, рисунки, схеми, таблиці або надання окремого ідентифікатора DOI на книжкову серію із подальшим одержанням їх для окремих серійних видань.

Розміщення DOI у книжковому виданні не регламентовано певними національними стандартами або міжнародними вимогами. Логіка оформлення вихідних відомостей книжкового видання дає підстави пропонувати розміщувати DOI:

Чітко регламентованого певними стандартами місця розташування DOI у книжковому виданні немає. Видавнича практика та логіка оформлення вихідних відомостей у книзі дає підстави пропонувати такі місця для розміщення DOI:

 1. Власний вебресурс видавця повинен мати англомовний інтерфейс.
 2. Сайт повинен складатися з головної (візитної) сторінки видавця, з якої повинен бути вихід на сторінку книжкового видання.
  Сторінка книжкового видання має містити метадані, розміщення повного тексту можливе, але не обов’язкове.
  Обов’язкові елементи метаданих:

  1) для серії — назва серії, том, ISBN, дата публікації (рік), видавець, цифровий ідентифікатор DOI для серії;
  2) для книги — назва книги, дата публікації (рік), ISBN (необхідно зазначити ISBN для паперової версії та окремий ISBN — для електронної версії книги), видавець, цифровий ідентифікатор DOI для книги;
  3) для розділу книги — цифровий ідентифікатор DOI для
  розділу;
  4) перелік посилань до книги (розділу) — References, оформлений за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або певного міжнародного стилю цитування: MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; Chicago / Turabianstyle; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style; Vancouver style; OSCOLA; APS (American Physics Society) style; Springer MathPhys Style.
 • прізвища й афіліація авторів;
 • прізвища й афіліація наукових редакторів, рецензентів; анотація (резюме) до книги, ключові слова, кількість сторінок (для книг), сторінковий інтервал (для розділів).

З огляду на запровадження індексування книжкових видань і книжкових серій базами даних Web of Science, такий напрям робіт є перспективним. Підвищує його актуальність і План S, який передбачає представлення наукових монографій у відкритому доступі на тих самих засадах, що і наукових статей, — із ліцензіями Creative Commons, DOI, на професійних відкритих платформах видавців, що декларують дотримання наукової етики, зокрема шляхом забезпечення фахового рецензування представлених публікацій.

Єдина відмінність — щодо книг План S почне діяти не з 01.01.2020, а орієнтовно через три роки.

За матеріалами видання: Методичні рекомендації щодо впровадження цифрових
ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань
Національної академії наук України / А.Д. Данілова, А.І. Радченко, Т.М. Яцків ; ВД «Академперіодика» НАН України; ПА «Укрінформнаука». 3-тє вид., переробл. і доповн. Київ : Академперіодика, 2019. 
С. 21, 27-28.